≡ Menu

Електроника и електронна техника

Науката електроника е изключително важна инженерна наука. Тя има за цел да осигури контролирано движение на електрони в различна среда, като идеята е да се осигури полезно действие за бита и промишлеността. Това полезно действие се изразява във функционирането на различни електронни съоръжения и устройства.

Науката електроника се основава върху принципите и законите на физиката, електротехниката, химията и математиката. В областта на изследванията по електроника са включени дяловете на аналоговата, цифровата и имоулсната схемотехника, които са основните сигнали работещи в днешните устройства.

В наши дни почти всички електронни устройства използват полупроводникови материали, като за разлика от близкото минало размерите на съвременните съоръжения са на нано ниво или иначе казано на ниво с три порядъка по-малки от микроскопичните. В предмета си на дейност тази наука се занимава с изучаването на фундаменталните физически процеси и много с взаимодействието на частиците, проектирането на електронни схеми и други инженерно ориентирани дейности.

От самото начало на 19 век човечеството започва своето развитие в сферата на електромагнитните изследвания и разработките в тази област. Тогава се открива електричеството, появяват се първите електронни компоненти, които днес намират изключително широко приложение и са много по-усъвършенствани в сравнение с някогашните.

Развитието на науката и по-специално на науката електроника през последните десетилетия премина през много различни етапи. И ако до преди 15 години всички ние се забавлявахме с игрите на тетрис, които представляваха бум с появата си то днес развитието на електрониката е достигнало ниво, което е на стотици светлинни години от игрите на тетрис. Днес в бита се предлагат плазмени телевизори, Ipod-и, GSM-и и стотици други устройства, които са от изключително високо ниво на технологиите.

Точно и това е целта на науката електроника – развитието и създаването на практически приложими устройства, както за бита, така и за промишлеността. На базата на постоянните източници на енергия, чрез различни пасивни и активни елементи се постигат невероятни резултати. В едно електронно устройство се съчетават резистори, кондензатори, транзистори, тиристори, бобини, трансформатори и много други, като всички те съвместно реализират едно електронно съоръжение.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!