≡ Menu

Автоматични прекъсвачи предпазват нашите електрически уреди

Автоматични прекъсвачи са електрическите превключватели, предпазващи електрическите вериги от повреди, вследствие на претоварвания и къси съединения. Те се инсталират директно към защитаваното електрическо оборудване или в електрическото табло. След като се задействат, всички автоматични прекъсвачи се връщат в начално състояние и са готови да сработят отново.

Автоматични прекъсвачи има в жилищното строителство и промишлеността. Те предпазват електроуредите, а в някои случаи и нас самите. Най-стандартните задачи, изпълнявани от едни автоматични прекъсвачи са:

• Защита на електрическите вериги от претоварване

• Защита на електрическите вериги от късо съединение

• Управление на електрическите вериги

• Разединяване на електрическата верига

• Защита от непряк контакт

Има голямо разнообразие от автоматични прекъсвачи според отделните критерии. В основата на всяка тяхна класификация стоят начините на функциониране и сферата на приложение.

Най-важната характеристика на едни автоматични прекъсвачи е изключвателната им способност. Необходимо е тя да е подходяща за всеки конкретен случай, защото само така автоматичният прекъсвач ще може да осигури ефективна защита. Според изключвателната си способност автоматичните прекъсвачи се задействат при високо или ниско напрежение. Автоматични прекъсвачи за ниско напрежение се използват обикновено в домакинството, а тези за високо – в промишлеността.

Има и различни по размер автоматични прекъсвачи. Те могат да представляват по-малки устройства и да гарантират протекция на съответните електроуреди. Автоматичните прекъсвачи с по-големи размери обезпечават безопасността на мощна комутационна апаратура, използвана в индустрията.

Времето на сработване на отделните автоматични прекъсвачи ги разделя на такива с моментално задействане и такива, които се задействат със закъснение. Автоматични прекъсвачи с моментално задействане са тези, които гарантират незабавна защита на електрически уреди и които не биха издържали дълго на по-високо напрежение. Другият тип позволява да се прецени точно степента на напрежението преди да се задействат.

Основни изисквания към автоматичните прекъсвачи са да осигуряват добра защита на електроуредите, да са удобни за работа, да са с надеждни монтажни скоби. Целта е да се изберат автоматични прекъсвачи с параметри, отговарящи на условията, при които ще функционират. Най-важните параметри при избор са:

• Номинален ток – това е действителната величина на електричеството, което може да протича без ограничение във времето и без опасност от повреди на електроуредите. Всеки автоматичен прекъсвач трябва да е съобразен с номиналния ток, за да може да осигури необходимата защита.

• Изключвателна възможност – тя показва степента на защита, осигурявана от автоматичния прекъсвач – големината на тока, която той може да поеме, без да се разруши. Задължително е изключвателната възможност да бъде над величината на тока, при който става късо съединение.

• Крива на изключване – тя показва времето, необходимо на автоматичния прекъсвач да се задейства.

Автоматичните прекъсвачи са важни и затова не трябва да ги пренебрегваме. За да защитим електрическите си уреди, трябва да си осигурим и инсталираме автоматични прекъсвачи и да следим за тяхната изправност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!