≡ Menu

За водата и пчелите

Водата в пчелина е предпоставка за доходно пче­ларство. С появата на първото пило трябва да започнат и нашите грижи за пчелите. Именно в този момент, пчелите се нуждаят от вода. Тя е нужна преди всичко за приготвяне на кашицата от прашец и мед за кърмене на пилото. Кашицата се приготвя с вода, а тези пчели, които отделят млечице, кон­сумират много прашец и пият повече вода. Тя е нужна осо­бено през пролетта, когато постъпва по-малко нектар, и през лятото, когато пчелите нямат възможност да излитат при лошо време.

През горещото време и при лоша вентилация, някои пче­ли донасят вода за разхлаждане на гнездото и за повиша­ване на влажността на въздуха в кошера. При над 38 граду­са по Целзий пчелите не могат да контролират температу­рата в кошера без вода, спират отглеждането на пилото и консумират вода само за охлаждане на гнездото.

Желателно е в пчелина да има по две поилки. Те да са на завет и на слънце. Водата да бъде топла и чиста. Поилката на пчелите системно се почиства два пъти седмично със сапун и четка. Силни пчелни семейства изразходват по 300 – 400 мл. вода на ден. Пчелини от 50 семейства поемат до 189 литра вода на седмица. За да доставят дневната нужда от вода, пчелите трябва да извършват до 16 000 полети.

Донасянето на вода се извършва от най-старите пчели, които могат да се разпознаят по черния цвят, вслед­ствие оронването на космиците от гърдите и коремчето.

През активния период пчелите си набавят вода от рекичките, чешмите и кладенците; от росата на листата, от помийните ями и локвите. Тези източници често пъти са далече и при лошо време пчелите не успяват да се върнат в кошера. Освен това застоялите води често съдържат зара­зи. Когато пчелите си набавят вода от чешмите, не само безпокоят хората, но биват лесно стъпквани.

Пчелите изразходват много енергия, храна и вре­ме за обезпечаване на пчелното семейството с вода особено при липса на паша. По време на добра паша потребността от вода на пчелите се удовлетворява за сметка на постъпващия в кошера нектар. Съдържанието на вода в нектара достига до 80%, а в меда остава около 20%. Зад това изпарение стои огромен пчелен труд, но част от водата те използват за себе си.

В най-големите горещини, ако до пчелина няма водоизточник, 90% от летящите пчели са ангажирани с доставяне на вода.

Често, тези пчели, които носят ваода, са принудени да напускат ко­шера в студено и ветровито време. Безценна е помощта за пчелите, ако осигурим на слънчево и заветно място в пчелина под­ходяща поилка със затоплена вода. Това означава по-малко загубени от студа пчели. Доставянето на вода от водопро­вода ще спомогне за намаляване на разпространението на болестта нозематоза. Пчелите никога не трябва да се оста­вят без вода. Водата не е храна, но без нея се раждат не­пълноценни пчели.

Пчелините не трябва да са около големи водоеми. Това би довело до голяма загуба на летящи пчели.

Твърде важно за успешното пролетно развитие на пчелните семейства е доставяне на вода в края на зимата и ранна пролет. Външните поилки за пчели често замръзват, пчелите трудно ги усвояват и прибягват до течащи студени водоиз­точници, които са рискови за живота им. За избягване на тези рискове можем да използваме следните два начина за снабдяване на пчелите с вода в кошера. Плодниците са снабдени с наставки /14 см/, с които зазимяваме, изолирай­ки ги от студените ветрове с найлон. В края на зимата по­ставяме непосредствено над гнездото буркан с надупчена капачка и пълен с хладка вода. В началото на пролетта използваме специално изработени хранилки /хранилопоилки/. Те са с две изолирани отделения – за сироп и за вода. Покриването на наставката с велпапе и хартия /под покривната табла/ запазва топлина, която по­зволява използването на водата от пчелите в студените дни.

Хранилопоилката успешно се използва и в по-продължителни безлетежни дни през активния сезон. Това предотвратява опасността от заболяване на пчелите в по­добни периоди от майска болест. Целесъобразно е да се подчертае още веднъж, че доставянето на вода в пчелина спомага за намаляване на разпространението на болестта нозематоза.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!