≡ Menu

Ще се радвам ли подходяща работа?

Благоприятно ли е наемане на млади специалисти на служба, които са изучили своето образование и притежават потребната ориентация и способности, но без целеви опит? Този важен въпрос следва да се анализира както от страна на бизнеса, така и от страна на търсещите работа лица. Фирмите са готови да влагат много средства за реклама и бизнес, което да покачи техният имидж. Постигането на тази цел използват най-различни възможности, част, от които са интернет възможностите за бизнес визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на първо място винаги си остава персоналът, който е и най-важният инструмент за отлично справяне с услугите на фирмата. Затова в тази статия ще говорим относно въпроса за привличането на младите и неопитни, но квалифицирани кадри.

Затрудненията са свързани с времето на адаптиране, което да доведе до малки загуби и за двете страни. Голям брой работодатели са свикнали да се доверят на опита на техните чиновници и много рядко се доверяват на млади специалисти. Това не е така единствено в случаите, когато пазарът на труда в определен момент не разполага с кадри с желания опит. Тази особеност поставя неопитните специалисти в неравностойно положение по отношение на останалите кандидати, които имат придобит опит без значение от своите личностни особености и предишна квалификация. Този проблем се усложнява много повече, особено в условията на икономическа криза, когато работните места намаляват и на редица специалисти им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни ситуации не се дава възможност на младите хора да се наложат на новото място, независимо че в предходната си месторабота са проявени и опитни експерти.

Много често сред обществото се проявява общоприетото схващане, че образованието в нашата страна е на сравнително ниско равнище. Изтъква се фактът, че младите експерти завършват без необходимата практическа подготовка и рутина. Този факт е важно да се вземе под внимание и наистина да се работи в тази насока. Необходимо е да се предостави вариант на студентите за натрупване на опит, а не само навлизане в сухия и теоретичен материал. Важно е да се променят изцяло методиките за обучение в България, понеже придобитото знание е важно да се прилага на практика. Казаното до тук не е достатъчна предпоставка за потискане на младите и изолирането им изцяло от пазара на труда. Като не им се дава шанс за реализиране и придобиване на опит, който да им даде възможност да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, поради факта, че те самите не са виновни за проблемите на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото завършване те показват, че имат нужния стремеж и готовност за справяне. Освен това са развили множество нови знания и компетенции, които да ги изтласкат напред.

Трябва да се вземе под внимание обстоятелството, че съвременните млади висшисти могат да бъдат много полезни. Те притежават качествено по-висока степен на техническо знание. Тук се включват и по-високи компютърни знания. В много случаи това ще ускори работния процес и ще даде шанс за решаването на много проблеми и въпроси. В обстоятелствата на често повтарящи се задачи, които е възможно да бъдат разрешени, чрез използване на компютърни програми. Търсенето на информация по определени въпроси в интернет, също може да е от голяма полза. Казаното до тук ни позволява да направим извода, че приемането на работа на неопитни специалисти крие някои рискове, но това не означава, че те не трябва да се наемат наемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на младия специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!