≡ Menu

Водата – природна стихия или елемент на живот

Водата като съставна част на географската среда, в която протича животът на човешкото общество, винаги е представлявала неотменна необходимост на битовите нужди и стопанската дейност на човека.

Археологически останки от редица изчезнали вече селища и голям брой сегашни градове и села, възникват някъде из древността и показват, че тяхното местоположение е свързано с извори или други водни обекти. С развитието на науката зависимостта на населените места и местоположението на водните източници става по-малко, т.к. хората изобретили съоръженията, чрез които си доставяли вода от далечни водоизточници.

Днес вода може да докарате до дома и вилата с фирма по сондажи. Тук може да видите цени за сондиране: http://www.sofdom.com/category/tseni.

Археологически разкопки в Египет, Гърция, Сирия, Ирак, Средна Азия, Индия и Китай разкриват, останките на значителни по размери и нива водопроводи, напоителни дренажи и канали. Строежите на тез съоръжения не могат да не се основават на някои примитивни познания в областта на хидрология и хидравлика, чието зараждане трябва да търсим в дадена далечна епоха на аналитична култура.

Хората използвали повече вода и не само за битвите нужди, но и за напояване, като енергиен източник, като суровина за всякакви промишлености. Наред с това водите са обект на корабоплаване, риборазвъждане и др. Предвид факта, че едни и същи източници са ползвани за различни нужди и видове потребление, наложило се водните ресурси да бъдат комплексно и планомерно използвани. В резултат на бързото разрастване на водопотреблението водните ресурси в много страни се оказали недостатъчни. Все повече се говори за воден кризис, който да обхване световни мащаби, а това от своя страна ще затрудни икономически и културното развитие на народите. Тази тревожна ситуация налага по-задълбочено развитие на хидроложкта теория, за да може тя да удовлетвори нарастващите нужди на практиката.

От зараждането на човешките знания, до наши дни технологични процеси и познания са достигнали много високи нива. Водата се разглежда в два аспекта – изучаването й като вещество и като водна маса.

Изследвайки постепенно химичните свойства на водата като вещество, учените установиха, че в сравнение с други течности тя е най-силния разтворител. Водата участва в почти всички химични реакции и играе важна роля в химичните процеси. В резултат на това тя е в обсега на химията и се основава в цял един раздел наречен хидрохимия. В него се изясняват цялата й роля като вещество.

Общата физика разглежда водата като вещество, а нейната роля във физическите процеси и в биологията като биологични процеси.

В последните 5 столетия изследванията в хидрологията  са насочени към откриване на различните закономерности и хидроложки процеси. Една част от тях изясняват законите на равновесието и движението на водите, а в резултатна тях обясняват и хидравликата.

В България хидрометричните изследвания са организирани през 1904 г, но използваеми за практиката и научните цели са данните едва след 1935 г.

Учението за подпочвените води се е развило в обсега на геологията, в резултат, на което получава наименованието хидрогеология.

Съвременните проблеми за произхода на подпочвените води, тяхната динамика, хидрохимия са много обширни и попадат в обхвата на други науки. Сондирането е също един цял раздел.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!