≡ Menu

Някои особености при формиране цената на счетоводната услуга

Ценообразуването в сферата на счетоводни услуги е изключително динамично и трудно предвидимо. Наред с обективните фактори формиращи цената за счетоводно обслужване, като сфера на дейност, документооборот, брой и текучество на персонала, наличие на регистрация по ЗДДС и т.н., все по-честа практика е при определянето на цените счетоводните фирми да анализират далеч по широк кръг от фактори, подхождайки индивидуално към всеки конкретен случай. Така идентични по специфика и обем на дейността фирми, биха получили различна оферта за счетоводно обслужване, защото счетоводните къщи ще ценообразуват и под влияние на:

Региона

Важна особеност на счетоводния бизнес е регионалната му насоченост. Въпреки че тенденциите са в бъдеще това да се промени, с нарастване на дела на дистанционните счетоводни услуги, или т. нар. онлайн счетоводство, в момента повечето счетоводни кантори са позиционирани в определен град и обслужват счетоводно клиенти от региона. Ако трябва да сравним средните цени за счетоводно обслужване в четирите най-големи града в България, може условно да определим, че цените на счетоводните услуги, предлагани от счетоводните къщи в Пловдив, са най-ниски, като столицата очаквано държи първото място и там се плаща най-много за счетоводство.

Причините за тези регионални различия са много – развитие на бизнеса и микроклимата, стандарта на живот, конкуренцията в счетоводния бранш, контрола от страна на държавните институции под формата на проверки, ревизии и т.н.

Нека се опитаме да анализираме развитието на конкуренцията в бранша, като водещ фактор. Тя от своя страна пряко се влияе от броя на счетоводните специалисти, решили самостоятелно да се занимават със счетоводство. А основна предпоставка за техният брой е наличието на висше учебно заведение със специалност „Счетоводство”, което да подготвя млади кадри.

Ако отново погледнем най-големите градове в страната, в София и Варна имаме икономически университети, в които най-голямата специалност по брой студенти е „Счетоводство и контрол” и всяка година на пазара на труда се изливат стотици млади счетоводители. Затова пък в Бургас и Пловдив такива университети липсват, което би дало повод да се твърди за по-слабата конкуренция на счетоводните къщи и кантори в тези региони. Което противоречи на цитираната по-горе класация за най-ниски средни цени, оглавявана от Пловдив. Това значи само едно – факторите трябва да се анализират съвкупно и изчерпателно, за да може да се направят правилните изводи.

Организацията на работа и възнаграждението на счетоводителите

Основния разход на всяка счетоводна къща, е за работни заплати и осигуровки на наетите счетоводители. По правило възнаграждението трябва да е функция на производителността на счетоводителя и неговата квалификация. На практика обаче нивото на заплащане на счетоводния труд е строго субективно и индивидуално според политиката на фирмата. Едни счетоводни къщи са възприели практиката да наемат квалифициран и доказан персонал на висока заплата. Така на един счетоводител може да се възложи изцяло обслужването на определен брой фирми, вкл. и годишното им приключване. Други счетоводни фирми предпочита да наемат млади специалисти без опит или посредствени оперативни счетоводители и технически сътрудници, на които да заплащат по-ниско възнаграждение, както и един или двама високо квалифицирани професионалисти, които да ги контролират и да играят ролята на главни счетоводители. Тези кантори обикновено възлагат на конкретен счетоводител да извършва типизирана част от счетоводното обслужване, например отчитане на банковите операции и т.н.

Всичко това се отразява от една страна на производителността на труда в счетоводната къща, от друга на себестойността на счетоводния продукт, което пряко влияе и върху неговата цена.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!